Geometrický plán

ÚvodSlužby → Geometrický plán

Geometrický plán je vždy nedílnou součástí právní listiny, podle které bude proveden zápis do katastru nemovitostí. Návrhem na zápis je obvykle návrh na vklad nebo ohlášení změny o nemovitosti do katastru nemovitostí, jehož přílohou je právní listina, jejíž nedílnou součástí nebo přílohou geometrický plán je.

Dokumentace předávaná objednateli:
  geometrický plán
  v terénu označená hranice předepsanými hraničními znaky
  dokumentace o vytyčení hranic pozemků, souhlasné prohlášení o průběhu hranic nebo prohlášení o chybném geometrickém a polohovém určení nemovitostí

Geometrický plán pro vyznačení budovy
Geometrický plán je nutný ke kolaudačnímu řízení nebo k ohlášení užívání budovy a následně pro zápis do katastru nemovitostí.

Geometrický plán pro dělení pozemku, změnu hranic pozemku
Důvody k rozdělení pozemku jsou prodej nebo darování části pozemku, zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k pozemku jeho reálným rozdělením. Geometrický plán je pak nedílnou součástí kupní nebo darovací smlouvy nebo dohody o zrušení a vzájemném vypořádání podílového spoluvlastnictví k pozemku reálným rozdělením, podle níž má být proveden vklad vlastnictví do katastru nemovitostí.
K zápisu do katastru nemovitostí musí být doložen souhlas s dělením pozemku vydaný stavebním úřadem.

Geometrický plán pro vymezení věcného břemene k části pozemku
Nejčastější druhy věcného břemene vztahující se k části pozemku jsou právo chůze a jízdy a právo uložení a údržby inženýrských sítí.

Geometrický plán pro průběh vlastníky zpřesněné hranice pozemku
Podklad pro provedení zpřesnění hranic pozemků v katastru nemovitostí podle skutečné polohy a tvaru hranic pozemků uznávaných všemi vlastníky těchto pozemků.

Geometrický plán pro opravu geometrického a polohového určení nemovitosti
Podklad pro provedení opravy polohy a tvaru hranic pozemků chybně evidovaných v katastru nemovitostí podle skutečné polohy a tvaru hranic pozemků uznávaných všemi vlastníky těchto pozemků.