Polohopis a výškopis

ÚvodSlužby → Polohopis a výškopis

Mapový podklad obsahuje zejména hranice pozemků převzaté z katastrální mapy, skutečnou polohu oplocení a staveb, komunikace a jiné zpevněné plochy, porosty, terénní reliéf, povrchové znaky podzemních inženýrských sítí, nadzemní a podzemní inženýrské sítě zobrazené podle podkladů dostupných u správců sítí nebo podle zaměřených povrchových znaků sítí a případně další objekty a informace podle potřeb projektanta.

Dokumentace předávaná objednateli:

  technická zpráva
  digitální výstupy ve formátu DGN, DWG, PDF
  v případě požadavku analogový výstup